Зарплата в конвертах та неоформлені працівники: коментар до методичних рекомендацій ДПАУ

Загальне

Методичні рекомендації (лист ДПАУ від 01.04.2010 р. N 6584/7/23-4017/199) передбачено використовувати під час перевірок юридичних осіб. Вважаємо, що документ може бути використано і при перевірках фізичних осіб – СПД, за виключенням співставлення даних звітності, яке підприємцями не складається.

Питання обліку

Перша частина документа присвячена перевірці правильності врахування в податковому обліку витрат на оплату праці, нарахувань на заробітну плату та внесків на довгострокове страхування життя і недержавне пенсійне забезпечення. Підкреслимо, що Методичні рекомендації  побудовано на «до-кодексному» законодавстві. Але запропоновані в них алгоритми можуть бути використані й зараз при перевірці періодів до 01.01.2011 та з певними поправками – при перевірці періодів після 01.01.2011. Пропонуємо читачам уважно з цими алгоритмами ознайомитись для розуміння того, розбіжність між якими рядками фінансової та податкової звітності доведеться пояснювати перевіряючим.

Методи перевірки

Друга частина Методрекомендацій присвячена власне виявленню фактів виплати зарплат у конвертах та відсутності оформлення трудових відносин.

Запропоновані процедури фактично зводяться до трьох методів:

1. Визначення питомої ваги витрат на оплату праці в загальній сумі валових витрат. Якщо питома вага нижча за середню по галузі, це є вказівкою на виплату зарплати в «конвертах». Звертаємо увагу, що питому вагу пропонується визначати незрозумілим (автору) методом: через порівняння «даних рядка 400 балансу «Забезпечення витрат персоналу», рядка 240 звіту про фінансові результати «Витрати на оплату праці» з даними … Форми N 1ДФ».

2. Співставлення даних, вказаних в документах (трудових та цивільно-правових договорах, трудових книжках, наказів щодо встановлення робочого часу та розрахункових відомостях) з інформацією, отриманою від податкової міліції (з цього приводу див. п. 61.3. ПК) за результатами проведених опитувань найманих працівників.

3. Проведення огляду приміщень на предмет виявлення працівників, які фактично приступили до роботи, але трудові відносини з якими не оформлені.

(!) Важливо (!) Методрекомендаціями передбачено проведення опитування найманих працівників разом із залученими працівниками податкової міліції  (з цього приводу див. п. 61.3. ПК) у разі встановлення фактів невідповідності нарахованої та виплаченої заробітної плати. Під час опитування з’ясовуються причини невідповідності та фактичний розмір заробітної плати.

(!) Важливо (!) У разі виявлення фактів виплати доходу працівнику одночасно за основним місцем роботи та у межах підприємницької діяльності (під ознаками «01» та «42» Форми №1 ДФ), передбачено вживати заходи по руйнуванню схеми ухилення від оподаткування шляхом визнання нікчемності правочину (зокрема, збору доказової бази щодо неможливості одночасного виконання посадових обов’язків та надання послуг, як суб’єкт підприємницької діяльності, по яких виплачувався дохід).

Від автора:

Відповідно п. 61.3. Податкового кодексу «органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції (див. «Методи перевірки» вище), прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами».

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи податкової міліції є органами, які здійснюють ОРД. А згідно ст. 8 Закону опитування є одним з прийомів ОРД. Заходи з оперативно-розшукової діяльності можуть здійснюватись тільки за умови затвердження відповідної постанови та отримання дозволу (див. ч 1 та ч. 6 ст. 9 Закону). Тому вважаємо, що задокументовані податковою міліцією результати опитувань найманих працівників можуть вважатись допустимими доказами в суді тільки за умови відкриття оперативно-розшукової справи.

Залучення інших контролюючих органів

Методичні рекомендації розроблялись до набуття чинності Податковим кодексом, тому в них вказано, що питання дотримання законодавства про працю не віднесено до компетенції податкових органів, і рекомендовано залучати до перевірок «відповідні органи».  На даний час відповідно підпунктів 75.1.2 та 3 Податкового кодексу «дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)» є предметом документальної та фактичної перевірки.
ДПАУ рекомендує залучати:

  • Держнаглядохоронпраці (користуючись їх правом в будь-який час без попереднього інформування… відвідувати для перевірки додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративні і виробничі приміщення роботодавців);
  • органи міліції (з вказівкою повідомляти про факти порушень в термін не пізніше 10 днів з дня їх встановлення у разі, якщо представники міліції не залучалися до проведення перевірок);
  • прокуратури (не зважаючи на те, що нормами КК України не передбачено застосування відповідальності за виплату заробітної плати в «конвертах»).

Від автора:

Вважаємо за необхідне зауважити, що діяльність органів міліції регламентована Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (№ 2135), а заходи з оперативно-розшукової діяльності здійснюються у відповідності до ч. 1 та 6 ст. 9 Закону (див. вище примітку щодо прав податкової міліції). Крім того, звертаємо увагу на те, що відповідно Закону України «Про прокуратуру» «перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування».

 

Добавить комментарий