Обязательный письменный запрос или право на получение информации

К нам обращаются клиенты с просьбой подготовить ответ на письма органов ГНС — обязательные письменные запросы. Часто такие запросы сформулированы как требование о предоставлении информации со ссылкой на подпункт 20.1.6 НКУ. Этим подпунктом предусмотрено право налоговых органов на получение от налогоплательщиков информации, копий документов, справок и пр. Ссылок на пункт 73.3, которым установлен порядок направления обязательного письменного запроса, такие письма не содержат и, как правило, не соответствуют требованиям, изложенным в этом пункте.

Таким образом, налоговые органы полагают, что имеют право на получение информации непосредственно на основании пп. 20.1.6 НКУ, т.е. неким иным способом, чем посредством направления обязательного письменного запроса.

Текст подобного письма и шаблон ответа представлены ниже.

Ниже представлен шаблон ответа на письмо налогового органа с требованием предоставления информации на основании пп. 20.1.6 НКУ:

«У відповідності до підпункту 20.1.6. Податкового кодексу України органи ДПС мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, право на отримання інформації, довідок, копій документів, надане органам ГНС підпунктом 20.1.6. має здійснюватись в порядку та у спосіб, визначені Податковим кодексом України.

Способи здійснення податкового контролю визначено статтею 62 Податкового кодексу України. Податковий контроль здійснюється шляхом:

— ведення обліку платників податків;

— інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;

— перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби у відповідності до глави 7 Податкового кодексу України здійснюється через збір (стаття 72), отримання (стаття 73), обробку та використання (стаття 74) податкової інформації.

У відповідності до пункту 73.1 Податкового кодексу України інформація, визначена у статті 72 Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

Таким чином, порядок та спосіб отримання інформації органами ДПС від платника податків передбачено пунктами 73.1 та 73.3 Податкового кодексу України – це отримання інформації за письмовим запитом. У відповідності до пункту 73.1. Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Обставиною, за якою здійснюється документальна позапланова виїзна перевірка у відповідності до підпункту 78.1.1 є ненадання платником податків пояснень та їх документальних підтверджень на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Таким чином, ненадання інформації, яка запитується на підставі загальної норми пункту 20.1.6 Податкового кодексу України, способом іншим, ніж через направлення обов’язкового письмового запиту, не є обставиною, за якої може здійснюватись позапланова перевірка.

У відповідності до абзацу другого пункту 73.3. Податкового кодексу України обов’язковий письмовий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

У відповідності до абзаців 3-9 пункту 73.3 Податкового кодексу письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Абзацом 11 пункту 73.3. передбачено, що платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Зазначення у письмовому запиті підстав його направлення передбачено також пунктом 10 Постанови КМУ від 27 грудня 2010 р. N 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом».

В отриманому запиті від *** №*** не зазначено підстави для надіслання запиту. Тому, у відповідності до абзацу 11 пункту 73.3 даний запит є таким, що складено з порушенням вимог, викладений в абзацах першому та другому пункту 73.3, і платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на цей запит.

Окрім того, повідомляємо, що стаття 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» виключена згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI.

Запевняємо у своїй готовності до співпраці та надання всієї необхідної інформації та копій документів у спосіб та в порядку, передбаченими Податковим кодексом України.»

Отметим, что направление подобного ответа  не обезопасит налогоплательщика от попытки органов ГНС провести внеплановую проверку. Но поможет выиграть время для подготовки необходимых документов и, если это целесообразно, для подачи до начала проверки уточняющих расчетов.

Добавить комментарий