Законопроект №1195 не запрещает досрочного требования вкладов

В настоящий момент ГК предусматривает право досрочного требования как для вкладов до востребования, так и для срочных вкладов.

В законопроекте от 02.12.2014 №1195 (принят ВР) предусмотрено следующее:

  • для вкладов до востребования — ничего не изменилось;
  • для срочных вкладов — досрочное требование возможно,только если оно предусмотрено договором (в теперешней редакции ГК такое требование возможно по умолчанию).

 

Законопроект від 02.12.2014 № 1195

вноситься народними депутатами України Різаненком П. О., Бєльковою О. В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

1) Частину 2 статті 1060 викласти в такій редакції:
«2. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.»

2) Частину 3 статті 1060 викласти в такій редакції:
«3. За договором банківського строкового вкладу банк зобов’язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.»

3) Частину 4 статті 1060 викласти в такій редакції:
«Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу.»

4) Частину 2 статті 1065 виключити.

2. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст. 268):
1) Абзац другий частини 5 статті 13 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Положення даного Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення у відповідність із цим Законом внутрішніх положень банківських установ.

Голова Верховної Ради України